Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III năm 2017.

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III năm 2017.

File: CV giải trình chênh lệch LN quý 3.2017

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kính gửi quý cổ đông công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III năm 2017. Trân trọng !