Công bố thông tin giải trình một số nội dung trong Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018

Công bố thông tin giải trình một số nội dung trong Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018

Công bố thông tin công văn giải trình các nội dung bao gồm:

1. Giải trình chậm công bố thông tin (công bố 24h) ý kiến của kiểm toán ( do kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến ) 

2. Giải trình LNST trong kỳ lỗ hoặc chuyển từ lãi kỳ trước sang lỗ kỳ này

3. Giải trình LNST thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước 

4. Giải trình chênh lệch 5% LNST trước và sau soát xét

Kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết tại đây: http://bit.ly/2GK5HA9

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA.