Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III & IV năm 2018 và công văn giải trình biên động lợi nhuận

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III & IV năm 2018 và công văn giải trình biên động lợi nhuận

Công bố các thông tin tài chính:- Báo cáo tài chính Quý III/2018- Báo cáo tài chính quý IV/2018 – Công văn giải trình biên động lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Kính mời Quý Cổ đông click vào link để xem chi tiết:

Công văn giải trình: http://bit.ly/2TAM3NK

Báo cáo tài chính Quý III/2018:http://bit.ly/2XWjQPK

Báo cáo tài chính Quý IV/2018: http://bit.ly/2F8Klub

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA

Trân trọng.