Công bố đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Vương Lê Vĩnh Nhân.