Đỗ Thị Lệ Hằng không còn là cổ đông lớn

Đỗ Thị Lệ Hằng không còn là cổ đông lớn

Đỗ Thị Lệ Hằng không còn là cổ đông lớn

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Lệ Hằng- Mã chứng khoán: HVA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 285.700 CP (tỷ lệ 5,06%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.100 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 275.600 CP (tỷ lệ 4,88%)
– Ngày không còn là cổ đông lớn: 06/11/2018.