Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA

File: Điều lệ HVA final

Kính gửi quý cổ đông Điều lệ HVA được Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 30/07/2017. Trân trọng !