Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý IV năm 2017.

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý IV năm 2017.

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kính gửi quý cổ đông công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý IV năm 2017. Trân trọng !

File công văn: CV 07.2018.HVA.CV…