Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II năm 2018

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II năm 2018

Kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư !

Công ty kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II năm 2018.

Trân trọng !

File tài liệu :Công văn giải trình…..