Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II năm 2017