Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I năm 2018

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kính gửi quý cổ đông công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I năm 2018 . Trân trọng !

File tài liệu : CV giải trình chênh lệch lợi nhuận.