Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I năm 2017