Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2017

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kính gửi quý cổ đông công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2017.

File đính kèm: CV giải trình chênh lệch LN

Trân trọng!