Công ty Cổ phần Đầu tư HVA công bó BCTC quý III năm 2019