Công bố thông tin việc lựa chọn đơn vị cung cấp nền tảng và hạ tầng công nghệ