Công bố thông tin về việc triển khai dự án cho vay ngang hàng trên nền tảng Blockchain, Thành lập Hội đồng xếp hạng tín nhiệm.

Công bố thông tin về việc triển khai dự án cho vay ngang hàng trên nền tảng Blockchain, Thành lập Hội đồng xếp hạng tín nhiệm.

Căn cứ theo định hướng phát triển của Công ty. Ngày 15 tháng 12 năm 2017 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư HVA đã có quyết định về việc triển khai dự án cho vay ngang hàng trên nền tảng Blockchain, thành lập hội đồng xếp hạng tín nhiệm. Trân trọng gửi tới quý cổ đông !

Tài liệu công bố File: Quyết định HVA

Tài liệu dự án File: WHITEPAPER