Công bố thông tin về việc khai trương Cổng thông tin khởi nghiệp và Gọi vốn cộng đồng “FundGo”: http://fundgo.vn

Công bố thông tin về việc khai trương Cổng thông tin khởi nghiệp và Gọi vốn cộng đồng “FundGo”: http://fundgo.vn

Căn cứ theo định hướng phát triển của Công ty, ngày 25 tháng 12 năm 2017 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư HVA đã có quyết định về việc khai trương Cổng thông tin khởi nghiệp và Gọi vốn cộng đồng “FundGo”: http://fundgo.vn từ ngày 01/01/2018. Trân trọng gửi tới quý cổ đông !

Tài liệu công bố File: Công bố khai trương FundGo