Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính