Công Bố Thông tin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát