Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2712/2022/NQ-HĐQT ngày 27/12/2022 về việc thoái toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư HVA tại Công ty cổ phần CitiPass

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2712/2022/NQ-HĐQT ngày 27/12/2022 về việc thoái toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư HVA tại Công ty cổ phần CitiPass

CBTT-THOÁI-VỐN-CITIPASS