Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2712/2022/NQ-HĐQT ngày 27/12/2022 về việc thoái toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư HVA tại Công ty cổ phần CitiPass