Công bố thông tin nghị quyết của Hội đồng quản trị

Công bố thông tin nghị quyết của Hội đồng quản trị

Kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư !

Công ty kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư HVA nghị quyết hội đồng quản trị về việc chuyển toàn bộ các dự án liên quan đến Blockchain, thị trường tài sản số của HVA sang đơn vị có chuyên môn về công nghệ thông tin để tổ chức thực hiện. HVA sẽ định hướng vào ngân hàng đầu tư theo đúng chiến lược đã đề ra.

Miễn nhiệm một số lãnh đạo các khối nghiệp vụ để phù hợp với thực tế của công ty.

File tài liệu : CBTT NQ HĐQT số 13…