Công bố thông biên bản nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018.