Công bố thông biên bản nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Công bố thông biên bản nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Kính gửi quý cổ đông !

Công ty kính gửi quý cổ đông biên bản nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018.

File tài liệu :

Biên bản đại hội 2018

Nghị quyết đại hội năm 2018