Công bố Nghị quyết HĐQT thoái vốn khỏi Công ty liên kết