Công bố đơn từ nhiệm của Nguyễn Thị Diệp – Kế toán trưởng.