Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã soát xét

Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã soát xét

Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã soát xét và công văn giải trình việc Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông xem tài liệu đính kèm: tại đây

Trân trọng cảm ơn,