Báo cáo thường niên năm 2017.

Báo cáo thường niên năm 2017.

Kính gửi quý cổ đông báo cáo thường niên năm 2017. Trân trọng !

File công bố: Báo cáo thường niên năm 2017.