Báo cáo tài chính quý III Năm 2017

Báo cáo tài chính quý III Năm 2017

File: BCTC quý 3.2017

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kính gửi quý cổ công báo cáo tài chính quý III năm 2017 ! Trân trọng !