Báo cáo tài chính quý II năm 2018.

Báo cáo tài chính quý II năm 2018.

Kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư !

Công ty kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư báo cáo tài chính quý II năm 2018 ! Trân trọng.

File đính kèm tài liệu :Báo cáo tài chính quý II…..