Báo cáo tài chính quý I năm 2018.

Báo cáo tài chính quý I năm 2018.

Kính gửi quý cổ đồng và nhà đầu tư. Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kính gửi quý cổ đông báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2018. Trân trọng !

File tài liệu: BCTC quý 1 năm 2018