Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kính gửi quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

File đính kèm: BCTC HVA 2017

Trân trọng!