Báo cáo quan trị 6 tháng đầu năm 2018.

Báo cáo quan trị 6 tháng đầu năm 2018.

Kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư !

Công ty kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018.

File tài liệu: Báo cáo quản trị HVA 6 tháng đầu năm