Báo cáo kết quả giao dịch Ông Triệu Văn Hợi

Báo cáo kết quả giao dịch Ông Triệu Văn Hợi

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Triệu Văn Hợi
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: HVA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 133.400 CP (tỷ lệ 2,36%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 133.400 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 133.400 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 12/09/2016
– Ngày kết thúc giao dịch: 20/09/2016.