Báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Vũ Phương – Thành viên Hội đồng quản trị

Báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Vũ Phương – Thành viên Hội đồng quản trị

– Họ và tên cá nhân: Nguyễn Vũ Phương

– Quốc tịch: Việt Nam

– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị

– Mã chứng khoán giao dịch: HVA

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 200.000 cổ phiếu.

– Số lượng cổ phiếu đã mua : 200.000 cổ phiếu.

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch
200.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3,54 %

– Thời gian thực hiện giao dịch:  12/10/2020 – 10/11/2020

– Phương thức giao dịch: Thỏa Thuận hoặc khớp lệnh.

BAO-CAO-KET-QUA-GIAO-DICH-CP-NGUYEN-VU-PHUONG-Cong-bo