Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Nguyễn Khánh Toàn

Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Nguyễn Khánh Toàn

– Họ và tên cá nhân: Nguyễn Khánh Toàn

– Quốc tịch: Việt Nam

– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc

– Mã chứng khoán giao dịch: HVA

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 900.000 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đã bán : 900.000 cổ phiếu.

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

– Phương thức giao dịch: Thỏa Thuận hoặc khớp lệnh.

– Thời gian thực hiện giao dịch:  07/11/2017 – 06/12/2017