Báo cáo kết quả giao dịch của bà Mai Lệ Huyền.

Báo cáo kết quả giao dịch của bà Mai Lệ Huyền.

Họ và tên cá nhân: Mai Lệ Huyền

– Quốc tịch: Việt Nam

– Người có liên quan tại TCNY: Vợ Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám Đốc

– Mã chứng khoán giao dịch: HVA

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.000 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đã mua: 50.000 cổ phiếu

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 150.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.6 %

– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.

– Nguyên nhân không mua hết cổ phần đã đăng ký:  Biến động cổ phiếu vượt quá giá kỳ vọng đăng ký mua.

– Thời gian thực hiện giao dịch:  20/12/2017 – 18/01/2018