Báo cáo kết quả giao dịch của bà Mai Lệ Huyền

Báo cáo kết quả giao dịch của bà Mai Lệ Huyền

Họ và tên cá nhân: Mai Lệ Huyền

– Quốc tịch: Việt Nam

– Người có liên quan tại TCNY:  Tổng giám Đốc

– Mã chứng khoán giao dịch: HVA

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 150.000 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đăng bán: 150.000 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đã bán : 149.500 cổ phiếu

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.0008 %

– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.

– Nguyên nhân không bán hết cổ phần đã đăng ký:  gia chưa được như kỳ vọng

– Thời gian thực hiện giao dịch:  23/08/2018 –  21/09/2018