Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Mai Lệ Huyền

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Mai Lệ Huyền

– Họ và tên cá nhân: Mai Lệ Huyền

– Quốc tịch: Việt Nam

– Người có liên quan tại TCNY: Vợ Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám Đốc

– Mã chứng khoán giao dịch: HVA

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 cổ phiếu

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 100.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.77 %

– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.

– Nguyên nhân không mua hết cổ phần đã đăng ký:  Chưa thu xếp kịp tài chính

– Thời gian thực hiện giao dịch:  15/11/2017 – 15/12/2017