Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động năm 2015