Báo cái tài chính hợp nhất HVA năm 2015 đã kiểm toán.